FÅ LÆST OP

AFDELING 10
Dalstien - Hardangergade - Norddalsvej - Opdalsvej - Sæterstien

Husorden

Støj
Støjende adfærd samt benyttelse af musikanlæg og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til øvrige beboere.

Leg og boldspil
Leg og boldspil på fællesarealerne må kun ske under hensyntagen til de øvrige beboere.

Parkering og motorkørsel
Kørsel på boligvejene skal foregå med forsigtighed. AI kørsel på gangstierne er forbudt. Parkering af personbiler og motorcykler skal foretages, så det er til mindst mulig gene for trafikken. Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i afdelingens område.

Renholdelse
Beboeren skal renholde området omkring det lejede for ukrudt og affald, samt rydde sne og glatførebekæmpe de områder, som ikke bliver ryddet af afdelingen. Foran huset skal der renholdes frem til genboens hæk eller skel. Mod Norges Allé renholdes der til græskant. Stockholmsgade og Frederikshaldsgade renholdes til kantstenen.

Affald
Henlæggelse og afbrænding af affald i haverne er ikke tilladt. Dog må der ske en kortvarig opsamling af affald til bortkørsel

Kompost
Kompost må kun fremstilles i en egnet kompostbeholder og skal være sikret mod indtrængning af rotter og mus.

Ombygninger og tilbygninger
Ændringer på bygningerne må ikke foretages uden skriftlig tilladelse fra boligforeningen.

Tilbygninger og øvrige råderetsarbejder i tilknytning til det lejede må kun finde sted i henhold til det gældende råderetskatalog og skal altid anmeldes til Administrationen inden påbegyndelse.

Haver
Haverne skal til enhver tid fremstå velholdte. I haven må ikke findes træer og buske, hvis højde i udvokset tilstand overstiger højden på husene.

Hække
Alle hække skal være af samme plante og holdes velklippede i samme niveau (højde og bredde) i alle haver. Højden skal være 1,80 m. Bredden (den totale tykkelse) må ikke overstige 0,75 m.

Paraboler og antenner
Paraboler og antenner må ikke opsættes på bygningerne.

 

Godkendt på beboermøde den 17.09.2009