FÅ LÆST OP

AFDELING 17
Rosenvangs Allé - Uffesvej

Husorden

Almindelige bestemmelser
Alle vil gerne bo i en pæn bygning. Boligorganisationen gør sit til at skabe gode rammer og forventer, at lejerne værner om beplantninger og kollektive anlæg.

Det er i alles interesse, at man gensidigt bidrager til ro og orden i afdelingen, og straks informerer afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren om eventuelle overtrædelser af reglerne eller ødelæggelser.

Eventuel forurening af afdelingens fællesarealer skal straks bringes i stand af den, der er ansvarlig for forureningen.

Hvis der sker ødelæggelse eller hærværk på fællesarealer, rejses erstatningskrav over for skadevolderen eller dennes husstand.

Hvis gæster er skyld i hærværk, betales udgiften af den husstand, hvor gæsten er på besøg. Alle har pligt til at rette sig efter afdelingsbestyrelsens eller administrationens anvisninger.

Klager skal altid sendes skriftligt til afdelingsbestyrelsen eller administrationen. Overtrædelser af ordensreglerne kan medføre at lejekontrakten opsiges.

Fysisk vold, trusler mv. over for lejere i afdelingen, boligorganisationens personale eller andre, der lovligt færdes i ejendommen er uacceptabelt.

Affald
Rundt i afdelingen finder du affaldsøer til henholdsvis pap, papir, aviser og husholdningsaffald. Affald skal puttes i affaldsposer af hygiejniske grunde.

Madrester og andet affald må ikke placeres på afdelingens udearealer – det tiltrækker fugle, rotter og andre skadedyr.
Fodring af vilde fugle er misforstået godhed, da det oftest er rotter og andre skadedyr det kommer til gode og derfor ikke tilladt.
Stort affald såsom papkasser, møbler og lignende SKAL afleveres i storskraldsrum eller container på butikstorvet Rosenvangs Allé 2-4. Nøgle udleveres ved indflytning.

Altaner
Altanen skal holdes ren, så afløbet ikke bliver tilstoppet. Altankasser må gerne stilles indvendigt på altanen. Det er forbudt at bruge grill og have åben ild på altanerne.

Tæpper mv. må ikke bankes fra vinduer eller altaner af hensyn til de andre beboere. Tørring af tøj bør ske, så det ikke er synligt fra anlæg eller gade.

Antenner
I afdelingen er der fællesantenne for fjernsyn og radio. Hvis du selv ønsker at sætte antenne eller parabol op, så kontakt administrationen.

Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v.
Barnevogne, cykler, knallerter, indkøbsvogne, legeredskaber mv. må kun stilles på de pladser og i de rum, der er indrettet til det. De må ikke stille i op-gangen pga. brandfaren.

Biler, parkering mv.
Brug afdelingens P-pladser til din bil eller motorcykel. Der må ikke parkeres i gården, på vendepladsen ved Uffesvej eller de steder, hvor der er markeret med gult. Campingvogne, trailere, uindregistrerede køretøjer eller køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg må ikke parkeres i afdelingen.

Kør max 20 km/t i området af hensyn til vores børn. Der må ikke køre motorkøretøjer på stier og grønne områder. Kør forsigtigt på afdelingens vej af hensyn til børnenes sikkerhed.

Du må kun vaske bil på afdelingens vaskeplads ved garageanlægget, hvor kloarken er specielt lavet til opsamling af miljøfarligt affald. Der er også mulighed for at få strøm til støvsugning.

Kontakt udlejningen, hvis du vil skrives op til en af de i alt 30 garager som afdelingen har. Garagen må kun bruges til en indregistreret bil eller motorcykel.

Ekstra nøgle
Hvis du har brug for en ekstra nøgle, så skal du kontakte ejendomsfunktionæren, som kan bestille en nøgle til dig. Du skal selv betale for ekstra nøgler.

Forsikringer
Afdelingen har kun de forsikringer, der er nødvendige for afdelingens sikkerhed og drift.

Der er ikke tegnet glas- og sanitetsforsikring. Skader på indbo som følge af rør- eller radiator-sprængninger, vandindtrængen og røgskader mv. er ikke dækket af afdelingens forsikring.
Vi opfordrer dig derfor til at tegne en indboforsikring.

Fravær i længere tid
Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at fortælle ejendomsfunktionæren eller dine naboer om det. Ejendomsfunktionæren har dog ingen pligt til at holde din bolig under opsyn.
Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste indbrudstyve. Undgå åbne vinduer og luk ikke helt for varmen.

Havegrill
Brug af grill i afdelingen bør foregå under hensyntagen til de øvrige beboere.

Husdyr

• Det er ikke tilladt at holde hund, kat eller andre større husdyr.
• Det er ikke tilladt at have sådanne dyr i pleje.
• Du må gerne holde mindre dyr som fx burfugl, marsvin, fisk, hamster, skildpadde mfl.
• Gæster må gerne have husdyr med – dog max ét døgn ad gangen og max en gang om ugen.

Leg og boldspil
Børn må ikke lege eller opholde sig på trapper, loftgange, i kældre og gadedøre samt andre steder, hvor det kan gene for andre lejere. Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg.

Man må kun spille bold på de anviste pladser og ikke senere end kl. 22. Man må ikke spille bold mod facader.

Pulterrum og kælderrum
Hver bolig har et tilhørende kælderrum eller tremmerum. Det skal være låst, og eventuelle vinduer skal være lukkede. Tilslutning af frysere og lignende i rummene er ikke tilladt uden tilladelse.

Hvis du har brug for mere opbevaringsplads, så kontakt afdelingsbestyrelsen og kom på venteliste til leje af et ekstra rum.

Der er desuden aflåste cykelrum og barnevognsrum i kælderen i hver blok.

Rygning
Det er forbudt at ryge i kældre og i opgange, det henstilles til at der ikke ryges på og i nærheden af legepladsen. Hermed bortfalder tilladelse til at ryge i selskabslokalet også.

I øvrigt bør rygning foregå under hensyntagen til de øvrige beboerne.

Skiltning
Du skal følge administrationens anvisning for navneskilte. Øvrige skilte og reklamer kræver tilladelse fra administrationen.

Støj - Hensyn til dine naboer
Vis hensyn til dine naboer. Med sund fornuft og indlevelse kan du selv vurdere, om du forstyrrer eller generer dine omgivelser. I forhold til støj har vi dog nogle konkrete regler i afdelingen:

• Maskiner: Maskiner og støjende værktøj må benyttes på alle hverdage mellem kl. 07-20, lørdag, søndag og helligdage mellem kl. 10-18.

• Generelt: Du bør begrænse støjende adfærd i form af fx høj musik, højrøstet tale eller råb i både bolig og fælles arealer.

Hvis du skal holde en fest, så tal først med beboerne omkring dig eller informer dem med et brev eller opslag. Hvis du selv bliver forstyrret, så kontakt høfligt den, der støjer.

Tekniske installationer
For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisninger. Hvis du er i tvivl kan du kontakte ejendomsfunktionæren.

Du hæfter fuldt ud for reparationer som følge af misbrug. Du skal hurtigst muligt melde uregelmæssigheder til ejendomsfunktionæren, afdelingsbestyrelsen eller administrationen.

Hvis du vil installere opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler eller lignende (jf. almenlejelovens kapitel 8) skal du ansøge skriftligt hos administrationen.

Trappevask
Vi betaler (via huslejen) et rengøringsfirma, for at vaske trapper, hver 14. dag.

Trapperne er flugtveje – og derfor må du ikke stille sko, møbler, affald mv.
Det gælder også af hensyn til rengøringen.

Vandhaner og cisterner
Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort og dyrt merforbrug af vand, ligesom defekte vandhaner kan være til lydmæssig gene for andre lejere.

Du skal jævnligt rense gulvafløb for at undgå tilstoppede afløbsrør og kloakker

Du skal derfor straks fortælle ejendomsfunktionæren om defekter, så de kan repareres.

Varmeanlæg
Hvis varmeanlægget i lejligheden ikke virker, skal du straks kontakte ejendomsfunktionæren.

Du opfordres til at aflæse varme- og vandmåler i din lejlighed minimum én gang om måneden.

Vi anbefaler, at du noterer tallene i et skema, som du kan få hos ejendomsfunktionæren. Hvis du mener, at forbruget er for højt eller en måler ikke tæller mere, skal du straks kontakte ejendoms-funktionæren.

Kontakt ejendomsfunktionæren, hvis du er i tvivl om, hvor du aflæser målerne.

Vaskeri

Vaskeri
Afdelingen har vaskehuse med et elektronisk reserverings system. Hver bolig kan reservere to vasketider i både klatvask og storvask.

Find vaskehusene her:

 • Uffesvej 13 (storvask)
 • Uffesvej 14 (klatvask).
 • Rosenvangs Allé 12 (storvask)
 • Rosenvangs Allé 14 (klatvask)
 • Der er tørrerum i forbindelse med vaskehusene.
 • Rundt i området er der udendørs tørrestativer.

Du må vaske:

 • På hverdage fra kl. 07.00 – 20.00.
 • På søn- og helligdage fra kl. 9.00 – 20.00.
 • Bemærk det er ikke muligt at starte en vask der ikke kan færdiggøres indenfor den reserverede vasketid.
 • Reservationen bortfalder hvis den ikke er taget i brug inden for de første 15 minutter.
 • Du må bruge tørretumbleren i indtil 50 minutter efter endt vasketid.

Ventilation, udluftning og indeklima
Afdelingen har aktiv ventilation som sikre et konstant godt indeklima – uden at du selv behøver at lufte ud. Trænger du til ekstra udluftning bør det kun ske i 10 minutter af gangen – for dermed at undgå afkølning af hele lejligheden, husk at lukke for radiatortermostaten mens du lufter ud.

Vær opmærksom på, at badning, madlavning, vask, tørring af tøj mm. giver meget fugtig luft.

Det bedste indeklima opnås ved at holde alle rum ens opvarmede eks. ved 20 grader. Luk ikke helt for varmen i rum, som ikke benyttes.

Placér ikke skabe eller andre møbler helt op mod ydervægge. Luften skal kunne cirkulere bagom.

Udsugningsventiler / aftræksriste må ikke tildækkes.

Brug emhætte ved madlavning til også at fjerne damp.

Ventilationsanlægget kan stoppes i en nødsituation, hvor du skal lukke døre og vinduer. Hovedafbryderen mærket ”Installationer på loftet” er i målerummet i opgangen.

Øvrige forhold
Denne husorden dækker ikke alle forhold, for så ville den være blevet meget lang og omstændelig. Er du i tvivl – spørg din nabo, afdelingsbestyrelsen eller din ejendomsfunktionær.

 

Senest godkendt på afdelingsmødet 13. september 2021