FÅ LÆST OP

AFDELING 2
Haugesundsvej - Kristiansundsvej - Stockholmsgade

Husorden

En husorden er stort set en fremhævelse af enkelte punkter fra lovgivningen omkring f. eks. bolig-, nabo- og trafikforhold.

Vi har valgt at fremhæve følgende for afd. 2.

Husdyr
Husdyrhold er tilladt, når det ikke med støj, lugte eller på anden måde er til gene for øvrige beboere i afdelingen.
Husdyr må ikke gøre skade på huset ved at afsætte lugte i bygningen eller beskadige bygningen eller det faste inventar.

Hunde: Der henvises til 'Lov om hunde', som bl. a. omtaler, at hunden skal være med skilt, der oplyser ejerens navn og adresse, at hunden altid skal føres i kort snor, og at ejeren i alle forhold har ansvaret for hunden. Ligeledes oplister loven et antal forbudte hunderacer. Hunden må ikke forurene og ledsager har pligt til at fjerne efterladenskaber.

Støj
Støjende adfærd i almindelighed bør begrænses mest muligt.
Vis hensyn til andre beboere, når der inde som ude benyttes radio, fjernsyn eller musikinstrumenter.

Det samme gælder ved selskabslighed. Hvis beboere ønsker at holde fest, der måske kunne være støjende, skal man i god tid før informere de nærmeste naboer.
I øvrigt henvises der til hensigterne i 'Ordensbekendtgørelsen' §'erne 3 og 8.
Støjende haveredskaber og værktøj (ude og inde) bør kun anvendes på tidspunkter og på en måde, hvor det umiddelbart er mindst forstyrrende for øvrige beboere.
Redskaberne bør kun anvendes i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage og kl. 10-15 på søn- og helligdage.

Hvis et støjende arbejde er af længere varighed end alm. klipning af græs eller hæk eller udførelse af små-arbejder inde som ude, bør man forinden informere de nærmeste naboer.

Leg
Hvad angår leg henvises til hensigterne i 'Ordensbekendtgørelsen' §'erne 10 og 12.

Motorkørsel
Kørsel på Stockholmsgade, Kristianssundsvej og Haugesundsvej skal foregå med forsigtighed og hensyntagen.

I 'Færdselsloven' er bl. a. anført, at "motorkøretøjer skal betjenes, så de ikke støjer unødigt, og at unødvendig og forstyrrende kørsel ikke må finde sted."
Ligeledes "at et køretøjs hastighed til enhver tid skal være afpasset efter forhol-dene med særligt hensyn til andres sikkerhed."

Parkering
Parkering af personbiler og motorcykler skal foretages, så det er til mindst mulig gene for den øvrige trafik og andre beboeres færdsel i almindelighed.
Der henvises til 'Bekendtgørelse om parkering i Aarhus Kommune', som bl. a. anfører, at "det er forbudt at standse eller parkere på fortov, helt eller delvist, og at campingvogne, frakoblede påhængsvogne, samt havarerede eller ubrugbare køretøjer, ikke må parkeres på vej, gade eller plads i mere end 12 timer."
Dertil suppleres, at campingvogne og uindregistrerede motorkøretøjer ikke må langtidsparkeres i afdelingens område.

 

Vedtaget på det ordinære afdelingsmøde 3. september 2011.