FÅ LÆST OP

AFDELING 29
Kalmargade

Husorden

1. Legeplads, boldplads og øvrige fællesområder
Da alle skal have glæde af både at se på og bruge vores fællesfaciliteter er det ved-taget, at disse skal benyttes til det, de er beregnet til. Det vil sige knallertkørsel, bilkørsel og lignende ikke må finde sted. Desuden kræves almindelig hensyntagen: Man misbruger ikke legeredskaber, pladser, plæner, træer og områdets øvrige ud-styr.

2. Brandveje
Parkering af biler på brandvejene er forbudt. Parkering skal ske på parkeringspladser uden for området. Færdsel med biler, knallerter og lignende er ligeledes forbudt, dog er nødvendig til- og frakørsel tilladt ved f.eks. flytninger, transport af dårligt gående og ved store varetransporter. Set skal foregå med yderste forsigtighed af hensyn til forbipasserende og legende børn.

3. Trapper og gange
Da trapper og gange er fællesområdet for en opgang, skal dette benyttes under hensyntagen hertil. Dette område er i størrelse og udførelse kun beregnet til bekvem og sikker færdsel, så hverken barnevogne eller andet må henstilles her, hvis det kan genere trafikken. Beboerne opfordres i øvrigt til at tale sammen, hvis der skulle opstå problemer.
Tobaksrygning er ikke tilladt i kælder og trappeopgang.

4. Boligen
Støjende men nødvendigt arbejde, f.eks. med slagbor, skal udføres i tidsrummet kl. 07.00 – 19.00.

5. Fester, sammenkomster og lignende:
Efter kl. 24.00 skal vinduer og døre lukkes og højtalerne dæmpes så naboerne generes mindst muligt. Desuden bør beboerne informere om en planlagt fest, så de andre beboere er orienteret.

6. Affald
Af hensyn til lugt, rottefare samt renovationsselskabets og sundhedsmyndighedernes krav skal alt affald akkes i skraldeposer.
Aviser og større ting stilles det sted som viceværten har anvist.

7. Antenner
Tilslutning til fællesantenne for radio og tv skal foregå med de korrekte ledninger af hensyn til andre beboers modtagerforhold (spørg din radio- og tv-forhandler). Af samme grund må udvendig antenne ikke opsættes. Sidst men ikke mindst: Tag hensyn til naboerne.


8. Husdyr
Hunde skal altid føres i snor i beboelsesområdet, og hundetoiletterne skal benyttes, ellers skal efterladenskabernes samles op. Det er ikke tilladt at have eller få besøge af hunde, der er forbudt i den gældende danske hundelov.
Da der er problemer med katte der besørger på uønskede steder er det besluttet, at katte skal bære ”kattetegn”, så man evt. kan gøre noget ved omstrejfende katte.
Det indskærpes over for ejerne, at generende støj fra dyrene, gøen, hylen eller anden gene for andre beboere kan medføre henstilling om at dyrene skal fjernes fra bopælen.
Derudover må husdyr ikke belaste lejligheden unødigt. Det kan medføre en advarsel eller i værste fald opsigelse af lejemålet.
I øvrigt forventes det at man behandler sine dyr i henhold til dyreværnsloven.

9. Vaskehuse
Beboerne er forpligtet til at overholde de vaskeanvisninger der findes i vaskehusene.

10. Kompetence
Hvis der opstår tvivl om husordenen er Boligkontoret Århus, der afgør om det er tilfældet eller ej. Men det forekommer naturligt, at man i disse tilfælde henvender sig til afdelingsbestyrelsen, hvis man ikke selv kan komme til rette. Først efter et forgæves mæglingsforsøg fra afdelingsbestyrelsens side, går sagen videre til administrationen.

11. Haver
Havearealet er en del af lejemålet, og skal derfor vedligeholdes af lejeren. Arealerne skal altid holdes i sømmelig stand, så de derved ikke skaber gener for naboerne. Ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af kemikalier er ikke tilladt. Haverne må ikke bruges til opbevaring af gammelt affald såsom gamle møbler, knallert- og motordele m.v.
Ved fraflytning skal haverne afleveres i sømmelig stand.


Godkendt på ordinært beboermøde den 26.09.2016.