FÅ LÆST OP

AFDELING 42
Hjelmagerparken

Ordensregler - afdeling 42

Velkommen til Hjelmagerparken. Som udgangspunkt forventer vi, at alle beboere opfører sig pænt, viser hensyn til naboer og bruger sund fornuft.

Antenner/parabol
Kontakt administrationen, hvis du selv ønsker at sætte antenne eller parabol op. Retten til at opsætte af antenne/parabol er betinget af visse forhold og må kun ske efter anvisning/godkendelse af teknisk afdeling.

Forsikringer
Afdelingen har kun de forsikringer, der er nødvendige for afdelingens sikkerhed og drift. Der er ikke tegnet glas- og sanitetsforsikring. Skader på indbo som følge af rør- eller radiatorsprængninger, vand indtrængen og røgskader mv. er ikke dækket af afdelingens forsikring. Vi opfordrer dig derfor til at tegne en indboforsikring.

Skiltning
Navneskilte må, for at skåne dørene, kun opsættes af ejendomsfunktionær. Andre skilte kun efter godkendelse af ejendomsfunktionær/ afdelingsbestyrelse/ administrationen.

Maskiner
Du skal tage hensyn til andre lejere ved brug af maskiner. Du må bruge maskiner og støjende værktøj på alle hverdage mellem kl. 07-19, lørdage og på søn- og helligdage mellem kl. 09-19.

Tekniske installationer 
Installation af vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørretumbler og komfur, skal ske i samråd med ejendomsfunktionæren/administrationen.

Hvis varmeanlægget i lejligheden ikke virker, skal du straks kontakte ejendomsfunktionæren. Du må ikke selv justere/ændre indstillinger på anlægget. Selvfølgelig må du indstille temperatur på radiator termostater.

Vi anbefaler 20 grader i alle rum.

Vandhaner og cisterner
Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort og dyrt merforbrug af vand, ligesom defekte vandhaner kan være til lydmæssig gene for andre lejere.

Du skal derfor straks fortælle ejendomsfunktionæren om defekter, så de kan repareres.

Du må ikke montere brusestop, og du må ikke tilslutte maskiner og akvarier til vandhaner.

Bad og toilet
For at undgå tilstoppede afløbsrør, bør du være varsom med, hvad du skyller ud i vask eller toilet. Bleer, vat, avispapir, hygiejnebind og lignende må ikke skylles ud i toilettet.

Du skal jævnligt rense gulvafløb for at undgå tilstoppede afløbsrør og kloakker. Du hæfter fuldt ud for reparationer som følge af misbrug.

Affald
Af hygiejniske grunde skal du putte alt dit affald i lukkede poser.

Stort affald såsom papkasser, møbler og lignende, skal afleveres og placeres under halvtaget på afdelingens storskrald/genbrugsplads. Varmemesteren sorterer og placerer affaldet i de korrekte containere. Have affald skal placeres bag garagen på speciel indrettet plads.

Madrester og andet, der tiltrækker fugle, rotter og andre former for skadedyr, må ikke placeres på afdelingens fælles udearealer.

Af samme årsag må du ikke fodre vilde fugle og dyr. Det er dog tilladt at bruge et foderbræt.

Udluftning og indeklima
Luft ud flere gange dagligt – ca. 10 minutter pr. gang - for at undgå fugtskader. Lejligheden ventilerer ikke sig selv. Vær opmærksom på, at badning, madlavning, vask, tørring af tøj giver meget fugtig luft.

Du forebygger fugtproblemer, når du lufter ud, og når du holder alle rum nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader. En godt udluftet lejlighed giver også lavere varmeregning.

Placér ikke skabe eller andre møbler helt op mod ydervægge. Luften skal kunne cirkulere bagom.

Du må ikke tildække udsugningsventiler/aftræksriste eller ændre deres indstilling. Det påvirker hele opgangen.

Hvis der er dug på indersiden af dine vinduer, så er det tegn på, at luftfugtigheden er for høj og at du skal lufte ud.

Musik, fest mv.
Tag hensyn til dine naboer, når du hører radio, ser tv eller spiller på musikinstrumenter eller computer/spillekonsoller.

Mellem hverdage mellem kl. 22-07 og i weekenden mellem kl. 24-07 skal du udvise særlige hensyn ved at dæmpe lyden.

Hvis du f.eks. holder fest med risiko for støj, skal du på forhånd informere de øvrige lejere i opgangen samt øvrige berørte lejere.

Høj musik for åbne vinduer og døre er ikke tilladt.

Du bør i øvrigt undgå støjende adfærd i form af højrøstet tale m.v. – både i selve lejligheden, i opgangen samt på alle fællesarealer.

Indtagelse og handel med ulovlige rusmidler på fællesarealer herunder trappeopgange anmeldes til administrationen/anden relevant myndighed.

Husdyrhold
I Hjelmagerparken afd. 42 er det tilladt at holde mindre husdyr som burfugle, marsvin, hamstere og skildpadder.

Desuden er det besluttet, at hver husstand må holde kat og- eller hund, max 2 stk. i alt. Det er ikke tilladt at få eller pleje katte killinger eller hunde hvalpe.

Se i øvrigt særskilt husdyrreglement.

Trappeopgang og rengøring
Trappeopgangen skal generelt være fri for personlige effekter. Trappeopgangen er IKKE et opbevaringssted.

Du skal sørge for at trappeopgangen ikke unødigt tilsmudses eller beskadiges. Hold Danmark rent, hold din afdeling ren, hold din opgang ren.

Beboere i stueetagen skal renholde trappeafsats ud til fælles gangsti. I vinterperiode også rydde for sne.

Beboere på 1.ste og 2.den sal er ansvarlig for trapperne samt repos afsnit.

Franske Altaner
Du må anbringe altankasser udvendigt på altanen.

Du må ikke opsætte markiser/solsejl i forbindelse med de franske altaner.

Du må tørre tøj og lufte sengetøj på altanen under forudsætning af, at det ikke er til gene for andre beboere eller skader ejendommen.

Bankning af tæpper m.v. må ikke ske fra vinduer eller altaner af hensyn til de andre beboere.

Altankasser
Altankasser må anbringes udvendig på franske altaner.

Der må anbringes altankasser samt blomsterkrukker på egen trappeafsats.

De skal altid anbringes således, at der altid er fri passage på trappen for de øvrige beboere.

Ved vanding skal der sikres, at der ikke løber vand ned til underbo, eller underetage.

Branddøre
Branddøre i kælderen skal altid lukkes efter passage.

Havegrill
Hvis du griller på afdelingens fælles udearealer, bør det foregå under nødvendig hensyn til de øvrige lejere.

Tøjvask
Reglerne for brug af afdelingens vaskeri er ophængt i vaskerirummet.

Mellem kl. 22-07 bør du undgå at bruge egne vaskemaskiner og tumbler.

Parkering, motorkørsel og bilvask

Du må kun parkere biler og motorcykler på afdelingens parkeringspladser.

Motorkøretøjer over 3500 kg, campingvogne, trailere og uindregistrerede motorkøretøjer må ikke parkeres på afdelingens parkeringspladser. Campingvogne må dog holde på parkeringspladserne i 2 uger før og i 2 uger efter benyttelse, dog kun i perioden fra påsken til og med efterårsferien.

Al parkering på brandveje er forbudt.

Kør forsigtigt på afdelingens veje af hensyn til alles sikkerhed.

Du må kun vaske bil på afdelingens område, hvis der er en særlig plads hertil.

Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v.
Barnevogne, cykler, knallerter, indkøbsvogne, legeredskaber mv. må kun stilles på de pladser og i de rum, der er indrettet til det. De må ikke stilles i op-gangen.

Du må ikke køre knallert på gangstier, legepladser, parkeringspladser eller grønne fælles områder.

Pulterrum og kælderrum
Du må ikke tilslutte frysere og lignende i rummene uden tilladelse.

Du kan leje et ekstra kælderrum med strøm mod ekstrabetaling. Kontakt ejendomsfunktionæren.

For din egen skyld bør du ikke stille fugtfølsomme genstande direkte på gulvet.

Det er ikke tilladt at opbevare brandbare væsker, fyrværkeri, våben, ammunition eller andre kemiske produkter. 

Leg og boldspil
Der opfordres til at børn ikke leger eller opholde sig på trappeopgange, i kældre samt andre steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for beboerne.

Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg.

Man må kun spille bold på de anviste pladser og ikke senere end kl. 22. Man må ikke spille bold mod facader.

Fyrværkeri
Udendørs fyrværkeri må ikke affyres i eller fra bygningerne.

Fravær i længere tid
Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at fortælle ejendomsfunktionæren eller dine naboer om det. Ejendomsfunktionæren har dog ingen pligt til at holde din bolig under opsyn.

Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste indbrudstyve, herunder fyldte postkasser. Undgå åbne vinduer og luk ikke helt for varmen.

Haveregler for lejligheder med egen have
Egen have er det jordstykke med egen udgang fra egen stue – ikke stykket v/ gangsti.

Dette stykke have skal vedligeholdes af dig som lejer. Arealerne skal altid holdes i sømmelig stand, bede luges, fliser renholdes og græsarealer og hække holdes velklippede (hække klippes senest 15. august).

Såfremt dette ikke sker udføres arbejdet for lejerens regning.

Beplantning
Der må ikke på havearealerne plantes træer, buske eller anden beplantning, der ved deres højde og bredde kan genere lejerne. Beplantning må ikke være til gene for vedligeholdelse af træværk, mur eller andre bygningsdele. Du er som lejer ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af beplantningen.

Træer, buske eller anden beplantning må have en maks højde på 1.80 meter.

Hegn og hække
Hegn og hække må have en maks højde på 1.80 meter og 60 centimeter i bredden. Ejendomsfunktionæren kan for lejers regning, få bragt forholdende i orden. Dette kan ske efter 3. påmindelse. Hegn i haven ud mod parkeringspladserne skal godkendes af ejendomsfunktionæren / Inspektøren og skal være af typen- lamelhegn, trådhegn eller plankeværk af åben type med mellemrum imellem plankerne. Efterbehandlingen må kun være med træolier eller heldækkende, i farverne- klar, pine, teak, trykimprægnerings grøn, antracit eller sort.

Redskaber
Til brug for vedligeholdelse af din have kan du låne redskaber af afdelingen. Ejendomsfunktionær kan oplyse dig, hvor og hvordan.

Vedligeholdelse
Arealerne skal holdes fri for ukrudt ved hakning eller lignende, idet der ikke må anvendes kemiske bekæmpelsesmidler.

Gødskning af arealerne skal så vidt muligt foregå med naturlige gødningsmidler og med så moderat brug af kunstgødning som muligt.

Forhaven ud til gangstien
Har lejeren ønske om at etablere en forhave, har lejer ved underskrift forpligtet sig til at holde og selv afstå udgifterne hertil. Haverne skal holdes i pæn stand. Jorden skal luges, ukrudt holdes nede og fjernes så det ikke vokser vildt og spreder sig. Hængende beplantninger skal holdes frie af gangarealet. Store buske og træer må have en maks højde på 120 cm.

Flytbare krukker og bede skal holdes i samme stand som haverne. Ejendomsfunktionæren kan ved misligholdelse jf. ovenstående, pålægge lejeren at få bragt forholdende i orden. Ved 3. påmindelse kan arbejdet blive udført af professionelle og regningen vil sendt til lejer. Udgiften trækkes via huslejen.

Vinterforanstaltninger
Ejendomsfunktionær disponerer og fordeler glatføre bekæmpelsesmidler til de enkelte opgange.

Diverse
Er du i tvivl om et eller andet – kontakt ejendomsfunktionær eller afdelingsbestyrelsen.

Almindelige bestemmelser
Alle vil gerne bo i en pæn bygning. Boligorganisationen gør sit til at skabe gode rammer og forventer, at lejerne værner om beplantninger og kollektive anlæg.

Det er i lejernes fælles interesse, at man gensidigt bidrager til ro og orden i afdelingen, og straks informerer afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren om eventuelle overtrædelser af reglerne eller ødelæggelser.

Eventuel forurening af afdelingens fællesarealer skal straks bringes i stand af den, der er ansvarlig for forureningen.

Hvis der sker ødelæggelse eller hærværk på fællesarealer, rejses erstatningskrav over for skadevolderen eller dennes husstand.

Hvis gæster er skyld i hærværk, betales udgiften af den husstand, hvor gæsten er på besøg. Alle har pligt til at rette sig efter afdelingsbestyrelsens eller administrationens anvisninger.

Klager skal altid sendes skriftligt til administrationen eller afdelingsbestyrelsen Overtrædelser af ordensreglerne kan medføre at lejekontrakten opsiges.

Fysisk vold, trusler mv. over for lejere i afdelingen, boligorganisationens personale, afdelingsbestyrelsen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen er uacceptabelt. Det kan både medføre at lejekontrakten opsiges, og at lejeren ekskluderes og ikke kan få andre boliger i organisationen.

Vi hjælper dig gerne!
Som det fremgår af det, du netop har læst, kan du i mange tilfælde hente råd og vejledning hos ejendomsfunktionæren, administrationen eller afdelingsbestyrelsen,

Overtrædelse af husordenen skal, for at kunne blive behandlet af administrationen anmeldes skriftligt.

Du kan få anmeldelsesblanketter ved varmemesteren eller på

www.bk-aarhus.dk

 

 

Ofte er det en god idé, hvis du forud for anmeldelsen selv har taget kontakt til den beboer eller nabo, der overtræder husordenen. Gør vedkommende opmærksom på reglerne for husorden. Hvis det ikke hjælper, kan du aflevere den udfyldte anmeldelsesblanket til afdelingsbestyrelsen/varmemesteren/administrationen. Vi gør opmærksom på, at klageren skal være forberedt på at møde op i beboerklagenævnet eller boligretten. Beboeren kan selv indbringe en sag for beboerklagenævnet i kommunen.

Århus kommune:

Beboerklagenævnet, Rådhuset, 8000 Århus C. Tlf. 8940 5820 (kl.9.30-15)

E-mail: beboerklage@jur.aarhus.dk

Hjemmeside : www.aarhuskommune.dk/beboerklage

 

Mere information:

www.bk-aarhus.dk

 

Senest revideret og godkendt på afdelingsmødet 8. september 2015