FÅ LÆST OP

AFDELING 42
Hjelmagerparken

nyheder

Referat - Afdelingsmøde 30-8-2021

08 . september 2021

REFERAT – AFDELINGSMØDE – AFD 42 HJELMAGERPARKEN – LØGTEN – 30-08-2021

Velkomst ved formanden Hans-Jørgen Krickhahn med velkommen til gæster fra BKÅ Kristine formand i organisationsbestyrelsen, Peter Abrahamsen og Morten Madsen inspektører.

Dagsorden punkter:

1.Forretningsorden med tilføjelse af adfærdskodeks blev vedtaget. Kristine blev valgt som dirigent, og Annette som referent

2.Bestyrelsens beretning skriftlig såvel som mundtlig blev godkendt

3.Regnskab for 2020 blev præsenteret, og budget for 2022 blev godkendt med en huslejestigning på 3.3%

4.Forslag fra Bente om indkøb af bord/bænke sæt til Tinghøjen, samt forskønnelse af bed ved Fælleshuset blev trukket. Opgaven blev overgivet til bestyrelsen og ejendomsfunktionærerne. 

Forslag om halvtag over cykelstativerne blev også trukket, men forslag til en forbedret situation for cykler og el køretøjer blev overdraget til inspektør og ejendomsfunktionærerne i samarbejde med bestyrelsen. 

Forslag fra Jan Hyldig om Bi- og blomstervenlige områder omkring Hjelmagerparken blev vedtaget. Opgaven varetages af ejendomsfunktionærerne i samarbejde med Miljøholdet.

5.Valg til bestyrelsen. Formand Jan Hyldig 382B. 

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Hans-Jørgen Krickhahn 386C og Jan Riis Jensen 394B. 

2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år Kim Kirkegaard 390C og Oscar Nielsen. Alle blev valgt uden modkandidater. 

Som suppleant til bestyrelsen blev Heidi Lauritsen 386A valgt. 

Hans-Jørgen og Jan H blev også genvalgt til repræsentantskabet.

6.Diverse. Der blev stillet en række fine spørgsmål og kommentarer til fremtiden. Bl.a det praktiske i trappeopgang projektet, som kan risikere at blive lidt forsinket. 

Situationen om nedgravede affaldspladser blev drøftet, og vi afventer forsat at det økonomisk er forsvarligt at gennemføre. 

Angående Tinghøjen blev der diskuteret udbedring af trappen og en mulig bålplads. 

El lade standere til biler blev drøftet, og BKÅ kan give oprettelses tilskud til formålet. Bestyrelsen kigger sammen med inspektør på mulighederne og evt placering.

Der blev givet en opfordring til kommende fraflyttere om at rydde bedre op specielt i kælderen.

Jan Hyldig takkede afgående formand for de mange år og gode tiltag.

Den afgående formand takkede alle beboere, ejendomsfunktionærer, øvrig bestyrelse og inspektører for rigtig godt samarbejde igennem 14 år.

18 husstande var repræsenteret - 22 deltager. Ingen fuldmagter.

Referent Annette Hein 388B