FÅ LÆST OP

AFDELING 45
Torpevænget - Kappelvænget

Husorden

Som udgangspunkt forventer vi, at alle beboere opfører sig pænt, viser hen-syn til naboer og bruger sund fornuft.

Antenner

 • Kontakt administrationen, hvis du selv ønsker at sætte antenne eller pa-rabol op.

Forsikringer

 • Afdelingen har kun de forsikringer, der er nødvendige for afdelingens sikkerhed og drift.
 • Der er ikke tegnet glas- og sanitetsforsikring. Skader på indbo som føl-ge af rør- eller radiatorsprængninger, vandindtrængen og røgskader mv. er ikke dækket af afdelingens forsikring.
 • Vi opfordrer dig derfor til at tegne en indboforsikring. Kontakt admini-strationen angående dækning af udestuer/altaner m.m.

Skiltning

 • Du skal følge administrationens anvisninger for navneskilte. Øvrige skil-te og reklamer kræver tilladelse fra administrationen.

Maskiner

 • Du skal tage hensyn til andre lejere ved brug af maskiner.
 • Du må bruge maskiner og støjende værktøj på alle hverdage mellem kl. 07-19, lørdage mellem kl. 08-19 og på søn- og helligdage mellem kl. 10-19.

Tekniske installationer

For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisninger. Hvis du er i tvivl kan du kontakte ejendomsfunktionæren.

 • Du hæfter fuldt ud for reparationer som følge af misbrug.
 • Du skal hurtigst muligt melde uregelmæssigheder til ejendomsfunktionæren, afdelingsbestyrelsen eller administrationen.
 • Hvis du vil installere opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler eller lignende (jf. almenlejelovens kapitel 8) skal du ansøge skriftligt hos administrationen.
 • Boligorganisationen vil herefter sørge for at etablere den nødvendige tilslutning til vand og afløb. Du betaler selv udgiften til el-tilslutning.
 • Administrationen sender en installationstilladelse.
 • Du skal straks melde eventuelle utætheder i installationerne til ejendomsfunktionæren, afdelingsbestyrelsen eller administrationen. Du skal tegne forsikring på installationerne efter administrationens anvisninger.

Varmeanlæg

 • Hvis varmeanlægget i lejligheden ikke virker, skal du straks kontakte ejendomsfunktionæren.
 • Hvis der er varmemåler og vandmåler i din lejlighed, skal du sørge for at aflæse dem minimum én gang om måneden.
 • Vi anbefaler, at du noterer tallene i et skema, som du kan få hos ejendomsfunktionæren. Hvis du mener, at forbruget er for højt, skal du straks kontakte ejendomsfunktionæren.
 • Kontakt ejendomsfunktionæren, hvis du er i tvivl om, hvor du aflæser målerne.

Vandhaner og cisterner

 • Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort og dyrt merfor-brug af vand, ligesom defekte vandhaner kan være til lydmæssig gene for andre lejere.
 • Du skal derfor straks fortælle ejendomsfunktionæren om defekter, så de kan repareres.
 • Du må ikke montere brusestop, og du må ikke slutte maskiner og akvarier til vandhaner.

Bad og toilet

 • For at undgå tilstoppede afløbsrør, bør du være varsom med, hvad du skyller ud i vask eller toilet.
 • Bleer, vat, avispapir, hygiejnebind og lignende må ikke skylles ud i toilettet.
 • Du skal jævnligt rense gulvafløb for at undgå tilstoppede afløbsrør og kloakker. Du hæfter fuldt ud for reparationer som følge af misbrug.

Affald

 • Af hygiejniske grunde skal du putte alt dit affald i affaldsposer.
 • Stort affald såsom papkasser, møbler og lignende, skal afleveres i ved afdelingens storskrald.
 • Madrester og andet, der tiltrækker fugle, rotter og andre former for skadedyr, må ikke placeres på afdelingens udearealer.
 • Af samme årsag må du ikke fodre vilde fugle og dyr, Det er dog tilladt at bruge et foderbræt.


Udluftning og indeklima

 • Luft ud flere gange dagligt – ca. 10 minutter pr. gang - for at undgå fugtskader. Lejligheden ventilerer ikke sig selv. Vær opmærksom på, at badning, madlavning, vask, tørring af tøj mm. giver meget fugtig luft.
 • Du forebygger fugtproblemer, når du holder alle rum nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader, og når du lufter ud. Husk at lukke for radiator-termostaten mens du lufter ud.
 • Luk ikke helt for varmen i rum, som ikke benyttes.
 • Placér ikke skabe eller andre møbler helt op mod ydervægge. Luften skal kunne cirkulere bagom.
 • Du må ikke tildække udsugningsventiler/aftræksriste.
 • Hvis du har emhætte, anbefaler vi, at du bruger den ved madlavning til også at fjerne damp.
 • Hvis der er dug på indersiden af termoruden, så er det tegn på, at luft-fugtigheden er for høj og at du skal lufte ud.

Musik mv.

 • Tag hensyn til dine naboer, når du hører radio, ser tv eller spiller på musikinstrumenter.
 • Mellem kl. 23-07 skal du udvise særlige hensyn ved at dæmpe lyden.
 • Hvis du f.eks. holder fest med risiko for støj, skal du informere de øvrige lejere i opgangen samt øvrige berørte lejere.
 • Du må max holde støjende fest to gange årligt.
 • Høj musik eller musik for åbne vinduer og altandøre er ikke tilladt.
 • Du bør i øvrigt undgå støjende adfærd i form af højrøstet tale m.v. – både i selve lejligheden og i opgangen.

Husdyrhold

 • Det er ikke tilladt at holde hund, kat eller andre husdyr – bortset fra mindre dyr som burfugle, marsvin, hamstere og skildpadder.
 • Det er heller ikke tilladt at have husdyr i pleje i kortere eller længere tid.
 • Har du gæster, der medbringer husdyr, er dette dog tilladt, forudsat at besøget er af kortere varighed, dog maksimalt ét døgn og maksimalt én gang om ugen.

Elevatorer

 • Elevatorer er beregnet til persontransport. Misbrug medfører erstat-ningspligt.

Altaner og altankasser

 • Du skal holde altanen ren, så afløbet ikke tilstoppet og forårsager vandskade hos andre lejere. Det er tilladt at anbringe altankasser indvendigt på altanen.
 • Du må opsætte markiser/solsejl, hvis du følger afdelingens anvisninger.
 • Du må tørre tøj og lufte sengetøj på altanen, hvis det ikke er til gene for andre lejere eller skader ejendommen. Det bør ske, så det ikke er synligt fra anlæg eller gade.
 • Du må grille på altanen, hvis det ikke er til gene for naboerne.
 • Du må ikke banke tæpper mv. fra vinduer eller altaner af hensyn til de andre lejere.

Branddøre

 • Branddøre skal være lukket.

Havegrill

 • Hvis du griller på afdelingens fælles udearealer, bør det foregå så langt fra lejlighederne, at du tager nødvendige hensyn til de øvrige lejere. Hvis der er særlige pladser til grill, skal de benyttes.
 • Vis også hensyn til andre, hvis du griller i egen have.

Tøjvask

 • Tal med afdelingsbestyrelsen, administrationen eller ejendomsfunktionæren om reglerne for afdelingens vaskeri.
 • Tør dit tøj i tørrerum, tørretumbler eller i tørregård. Vis hensyn til øvrige lejere, hvis du bruger egen vaskemaskine og tørretumbler.
 • Mellem kl. 23-07 bør du undgå at bruge vaskemaskiner og tumbler.

Parkering, motorkørsel og bilvask

 • Du må kun parkere biler og motorcykler på afdelingens parkeringspladser.
 • Campingvogne, trailere og uindregistrerede motorkøretøjer må ikke parkeres på afdelingens parkeringspladser. Al parkering på brandveje er forbudt.
 • I de fleste afdelinger er det ikke tilladt at parkere biler med en tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, varebiler, busser). Få nærmere oplysninger om parkering på afdelingens område hos administrationen.
 • Kør forsigtigt på afdelingens veje af hensyn til børnenes sikkerhed. Du må kun vaske bil på afdelingens område, hvis der er en særlig plads hertil.

Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v.

 • Barnevogne, cykler, knallerter, indkøbsvogne, legeredskaber mv. må kun stilles på de pladser og i de rum, der er indrettet til det. De må ikke stille i opgangen pga. brandfaren.
 • Du må ikke køre knallert på gangstier, legepladser, parkeringspladser eller grønne områder.

Pulterrum og kælderrum

 • Selv om du ikke benytter dit pulterrum eller kælderrum skal det være låst, og eventuelle vinduer skal være lukkede. Du må ikke tilslutte fryse-re og lignende i rummene uden tilladelse.
 • For din egen skyld bør du ikke stille fugtfølsomme genstande direkte på gulvet.

Leg og boldspil

 • Børn må ikke lege eller opholde sig på trapper, loftgange, i kældre, elevatorer og gadedøre samt andre steder, hvor det kan gene for andre lejere.
 • Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg.
 • Man må kun spille bold på de anviste pladser og ikke senere end kl. 22. Man må ikke spille bold mod facader.
 • Flasker, glas og lignende skarpe genstande må ikke medtages i sand-kasser og på legepladser.

Fyrværkeri

 • Du må ikke affyre fyrværkeri i eller fra bygningerne.

Fravær i længere tid

 • Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at fortælle ejendomsfunktionæren eller dine naboer om det. Ejendoms-funktionæren har dog ingen pligt til at holde din bolig under opsyn.
 • Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste indbrudstyve. Undgå åbne vinduer og luk ikke helt for varmen.

 TILLÆG til ordensregler for ungdomsboliger med fælles køkken og bad

Der gøres opmærksom på, at vask og tørring af tøj er strengt forbudt inden døre. Der henvises til fællesvaskeriet, hvor der er opstillet faciliteter til dette.

Brandveje og brandmateriel i beboelsen må aldrig blokeres.

Rengøring

 • Det påhviler den enkelte at drage omsorg for den daglige egen opvask, oprydning og rengøring. Den enkelte beboer påbydes, at undgå unødig tilsmudsning af fælles ejendom og behandle medbeboeres ejendele med al-mindelig respekt.
 • Rengøring af fælles arealer skal foretages på ugentlig basis. Her under me-nes der fælles gange, køkken og toilet/baderum, hvor der foretages: Gulv vask, rengøring af borde, tømme affaldsspande etc. hvad der svarer til en normal rengøring.
 • Beboerne påbydes om at drage omsorg for, at fælleskøkkener, fælles badeværelser, trapper og trappe opgange ikke unødig tilsmudses eller beskadiges. Der henstilles, at skraberiste og måtter benyttes.
 • Rengøring og trappevask skal foretages en gang ugentligt for hver etage eller oftere efter behov ved eksempelvis dårlig vejr.

Torpevænget 63 og 89 med 4 boliger pr. etage

Turnus for trappevask:

Lejl. 1 Jan.-Maj.-sep. Lejl. 2 Feb.-Jun.-Okt.
Lejl. 3 Mar.-Jul.-Nov. Lejl. 4 Apr.-Aug.-Dec.

Ansvar for rengøring af køkkenet sker i de samme perioder og med samme ugentlige frekvens.
Ansvar for badeværelser:

Lejl. 1-3 ulige måneder Lejl. 2-4 lige måneder.


Kappelvænget 22 med 4 boliger pr etage.

Ansvar for rengøring af køkken og bad en gang ugentligt:

Lejl. 1-3 ulige måneder Lejl. 2-4 lige måneder.

Forsømmer lejer forpligtelsen til at overholde sin trappevask i henhold til bestemmelserne herom, og dette fortsætter trods påkrav, vil der blive rekvireret ekstern bistand hertil for lejers regning, idet udgiften hertil vil blive anset som anden pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Almindelige bestemmelser

Alle vil gerne bo i en pæn bygning. Boligorganisationen gør sit til at skabe gode rammer og forventer, at lejerne værner om beplantninger og kollektive anlæg.

Det er i lejernes fælles interesse, at man gensidigt bidrager til ro og orden i afdelingen, og straks informerer afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren om eventuelle overtrædelser af reglerne eller ødelæggelser.

Eventuel forurening af afdelingens fællesarealer skal straks bringes i stand af den, der er ansvarlig for forureningen.

Hvis der sker ødelæggelse eller hærværk på fællesarealer, rejses erstatningskrav over for skadevolderen eller dennes husstand.

Hvis gæster er skyld i hærværk, betales udgiften af den husstand, hvor gæsten er på besøg. Alle har pligt til at rette sig efter afdelingsbestyrelsens eller administrationens anvisninger.

Klager skal altid sendes skriftligt til afdelingsbestyrelsen eller administrationen. Overtrædelser af ordensreglerne kan medføre at lejekontrakten opsiges.

Fysisk vold, trusler mv. over for lejere i afdelingen, boligorganisationens personale eller andre, der lovligt færdes i ejendommen er uacceptabelt. Det kan både medføre at lejekontrakten opsiges, og at lejeren ekskluderes og ikke kan få andre boliger i organisationen.

 

Godkendt på afdelingsmødet den 17. september 2019