FÅ LÆST OP

AFDELING 47
Julsøvej

Husorden

Generelt

§ 1 Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelse af ro og orden. Enhver beboer er pligtig til at efterkomme de forskrifter, der i sådan henseende måtte blive givet af afdelingsbestyrelsen, boligforeningens bestyrelse eller dennes bemyndigede.

Stk. 2. Disse forskrifter gælder også for gæster, idet enhver beboer hæfter for sine gæsters adfærd.

§ 2 Det påhviler enhver beboer at medvirke til god orden i de lokaler/arealer der tjener til fælles afbenyttelse.

Stk. 2. Såfremt en skade på fællesfaciliteterne kan føres tilbage til en enkelt beboer, eller dennes gæst, hæfter vedkommende for skaden.


Støj

§ 3 Der skal udvises almen hensyntagen med hensyn til støj.

Stk. 2. Der må ikke støjes mellem kl. 22.00 og 06.00 på hverdage, og mellem 01.00 og 07.00 i weekender.

Stk. 3. Ved afholdelse af private fester skal naboerne advares mindst 5 dage før disse, dette skal ske ved personlig henvendelse og opslag i vaskerummet af hensyn til afdelingens øvrige beboere.

Stk. 4. I eksamensperioder anbefales det, at man informerer sine nærmeste naboer om at man læser til eksamen. Herefter skal naboer tage særligt hensyn til dette.

Stk. 5. Hvis man hører musik og lign., bør man være opmærksom på at det kan være til stor gene for andre, hvis man har døre og vinduer åbne.


Husdyr

§ 4 Det er tilladt at holde husdyr, når blot de ikke er til gene for andre. 

Stk. 2. Hunde må ikke gå frit rundt, men skal være i snor.

Stk. 3. Hunde skal luftes udenfor afdelingens område.

Stk. 4. Afføring skal samles op efter hundene.


Parkering & kørsel

§ 5 Bilparkering skal ske i de afmærkede båse. Det er kun tilladt at have én bil pr. lejlighed parkeret i gården. Firmabiler må ikke parkere på afdelingens område.

Stk. 2. Ved kørsel i og omkring afdelingens arealer vises der hensyn til afdelingens andre beboere. Dvs. at kørsel skal ske med lav fart – max.15 km/t., at der ikke gasses op, køres stærkt eller udvises anden hensynsløs adfærd. Mellem kl.22-07 tages der specielt hensyn.

Stk. 3. Man kan holde på Adexis parkeringsplads, hvis vores egen er fyldt. Dog må der kun parkeres udenfor firmaets arbejdstid.

Stk. 4 Det er ikke tilladt at parkere på afdeling 53’s parkeringsplads.

§ 6 Cykler må af hensyn til brandmyndighederne kun parkeres på de af boligforeningen anviste arealer. Det er derfor forbudt at parkere foran postkasserne, containerne, på fliserne lige foran husene samt inde i huset.

Stk. 2. Der findes fire cykelskure og et halvtag. I de tre cykelskure ved græsarealerne i gården må der kun stå 1 cykel pr. antal værelser i en lejlighed, for at disse ikke bliver overfyldt. Resten af lejlighedens cykler må frit stilles i cykelskuret bag ved afdelingen og under halvtaget.


Affald

§ 7 Affald må af hensyn til brandmyndighederne kun placeres på de af boligforeningen anviste arealer. Det er derfor også forbudt at stille skraldeposer foran containerne, på trapperne og på fliserne foran husene.

Stk. 2. Stor pap emballage o. lign. skal foldes så godt sammen som muligt og smides i en affaldsbeholder.

Stk. 3. Storskrald skal sættes pænt på dets plads ved afdeling 53. Alle mindre dele af storskrald skal pakkes i en gennemsigtig pose (kan fås hos viceværten)

Stk. 4. Storskrald bliver afhentet hver onsdag i ulige uger, og det står en beboer frit for hvornår udsmidningen sker. Der henvises til opslag i vaskerummet omkring hvad storskrald er.


Fællesfaciliteter

§ 8 Når fællesting bruges skal de efterlades i pæn stand. Der henvises til oversigten i vaskerummet omkring hvilke ting afdelingen råder over.

§ 9 Alle de fælles græsarealer står til fri afbenyttelse af afdelingens beboere.

§ 10 Al vask før kl. 07.00 og efter kl. 21.00 er forbudt (maskinerne virker heller ikke i dette tidsrum). Stk. 2. Bliver en allerede reserveret vasketid ikke benyttet må denne overtages efter 15 min. af en anden beboer.

Stk. 3. Vasketøjskurvene må gerne lånes til at bære vasketøj i, men de skal stilles tilbage igen med det samme.

Stk. 4. Dyr og rygning er ikke tilladt i vaskeriet. Du må ikke banke hunde- og katte-tæpper i vaskeriet.

Stk. 5. Maskinerne skal rengøres efter brug for hår- og pelsrester, sæberester mm. Og fnugsien skal tømmes.

Stk. 6. Tøjet skal afhentes senest dagen efter vask, ellers bliver det fjernet af vice-værten. Kontakt herefter denne.

Stk. 7. Hver gang vaskerummet forlades skal det låses

Stk. 8. Tørretumbleren står til rådighed 1 time efter endt vasketid og senest til kl. 22.00.


Andet

§ 11 Der må af hensyn til brandmyndighederne ikke grilles på trapperne.

§ 12 Ved en beboers overtrædelse af ordensreglementet for afdeling 47 kan der skriftligt indgives en klage til administrationen/boligforeningen, der herefter giver den pågældende beboer en skriftlig advarsel. Ved gentagende eller grove overtrædelser kan sagen overgives til Beboerklagenævnet eller lejemålet opsiges.

§ 13 For forhold udover de ovennævnte områder gælder det af boligforeningens  generelle reglement og vedtægter.

 

Godkendt på afdelingsmøde den 15. september 2016.