FÅ LÆST OP

AFDELING 61
Chokoladen

Husorden

§ 1
Samtlige beboere har i fælleskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden i bygningen. Enhver beboer er pligtig til at efterkomme de forskrifter, der i så henseende måtte blive givet af afdelingsbestyrelsen, boligforeningens bestyrelse eller dennes bemyndigede. 

Stk. 2
Disse forskrifter gælder også for gæster, idet enhver beboer hæfter for sine gæsters adfærd i ”Choko-laden”. 

§ 2
Det påhviler enhver beboer, at medvirke til god orden i de lokaler der tjener til fælles afbenyttelse samt i øvrigt, at medvirke til ordenens opretholdelse i disse. Der må således ikke stilles cykler, skrald, møbler eller andre effekter i fællesområderne.

Såfremt en skade af fællesområderne kan føres tilbage til en enkelt person, hæfter vedkommende for skaden. 

§ 3
Der skal endvidere udvises almen hensyntagen m.h.t. støj.

På hverdage må der således ikke efter kl. 23.00 forekomme støjende adfærd.

I weekenden ikke efter kl. 01.00 og der henstilles til, at der i eksamensperioderne maj-juni og december-januar tages ekstra hensyn. 

§ 4
Husdyr må ikke medbringes eller forefindes i bygningen.

Der må ikke opsættes antenner, parabol m.v. 

§ 5
Cykelparkering må kun forekomme i de af boligforeningen anviste arealer. Det er derfor forbudt, at parkere foran postkasser, container samt inde i bygningen. 

§ 6
Ved en beboers overtrædelse af husordenen kan der skriftligt klages til administrationen/Boligkontoret, der herefter tilstiller beboeren en skriftligt advarsel. Ved gentagne og grove overtrædelser kan sagen overgives til Beboerklagenævnet eller lejemålet ophæves/opsiges. 

§ 7
For forhold udover de ovennævnte uspecificerede områder gælder det af Boligforeningen af 1983’s generelle reglement, dog undtaget et særligt reglement m.h.t. fester. Evt. klager skal endvidere gives direkte til boligforeningen. 

§ 8
Er der gået 5 min. over den bestilte vasketid og ingen benytter den, er det tilladt at overtage vaskemaskinen og tørretumbler.

 

Godkendt på afdelingsmøde den 15.05.2002