FÅ LÆST OP

God almen ledelse

Boligkontoret Århus er meget fokuseret på at udøve god almen ledelse baseret på vores virksomhedskodeks (se nedenfor), udvalgte prioriteringer og anbefalinger fra bl.a. kommunen og BL – Danmarks almene boliger.

Åbenhed er i den forbindelse helt centralt, og vi ønsker her særligt at fremhæve følgende økonomiske procedurer. De er uddybende beskrevet i detaljerede forretningsgange, som vi evaluerer og opdaterer hvert år.

  • Bestyrelsens vederlag følger den lovbestemte grænse herfor. Bestyrelsens medlemmer modtager ikke vederlag for byggesager.
  • Bestyrelsesmedlemmernes andre tillidshverv og evt. honorar herfor vil fremgå af årsberetningen.
  • Udlæg til rimelige udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet refunderes efter bilag suppleret med udlæggets formål - ved en flertrins godkendelsesprocedure.
  • Vi sponsorer ikke og reklamerer ikke for tredjepart.
  • Vi takker nej til leverandørgaver og deltager kun i leverandørarrangementer med klart fagligt indhold.

 

VIRKSOMHEDSKODEKS
Organisationsbestyrelsen har på sit møde den 6. november 2014 vedtaget følgende virksomhedskodeks for Boligkontoret Århus.

Virksomhedskodekset skal fungere som et sæt grundlæggende spilleregler for, hvorledes Boligkontoret Århus driver sin virksomhed. Det er således relativt uafhængigt af den branche, vi opererer i, men udtrykker nogle grundlæggende opfattelser af, hvordan Boligkontoret Århus mener, vi bør optræde.                                  

Virksomhedskodekset tager sit udgangspunkt i Boligkontoret Århus’ værdier om at være social, kompetent, demokratisk, attraktiv og fremtidsorienteret. Boligkontoret Århus vil være en ansvarlig virksomhed og ønsker at påvirke sine omgivelser i samme retning.

Virksomhedskodekset omfatter følgende principper:

Miljø- og ressourcebevidsthed
Boligkontoret Århus har som mål både for sine egne og vores leverandørers - og disses underleverandørers - aktiviteter, at de belaster miljø og ressourcer så lidt som muligt. Det skal bl.a. ske ved inden for de enkelte brancher at overholde lovmæssige krav, fagspecifikke certificeringer m.m.

Social ansvarlighed
Boligkontoret Århus ønsker at sikre ordnede arbejdsforhold og at bidrage til, at de i øvrigt vinder frem på arbejdsmarkedet. Det betyder, at vi både for egne og vores leverandørers - og disses underleverandørers -arbejdspladser stiller krav om: 

  • Løn- og arbejdsforhold gennem tiltrædelse og efterlevelse af overenskomster
  • Efterlevelse af ILO-konventioner, regler om bekæmpelse af svig og sort arbejde m.m.
  • Aktivt ansvar for etablering af uddannelsespladser

Respekt og dialog
Boligkontoret Århus behandler vores kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere med respekt og tror på dialog, inddragelse og samarbejde.

Attraktiv arbejdsplads
Boligkontoret Århus ønsker at være en attraktiv arbejdsplads gennem dialog med og inddragelse af medarbejderne, gode og ordnede arbejdsforhold, godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt god ledelse.

Innovation
Boligkontoret Århus ønsker at påvirke andre boligorganisationer og bidrage til innovationen i sin branche, således at der udvikles bæredygtige og fremtidssikrede løsninger. Boligkontoret Århus ønsker gennem sine aktiviteter at underbygge billedet af, at almene boligorganisationer kan være innovative, fremtidsorienterede og spille en vigtig samfundsmæssig rolle.