FÅ LÆST OP

Strategi 2020-25

Den overordnede vision for Boligkontoret Århus lyder:

Vi vil skabe hjem, der samler Århus.

Det gør vi ved at skabe afdelinger og boligområder, hvor vidt forskellige mennesker vælger at bo.

Vi påtager os et samfundsmæssigt ansvar for at styrke den blandede by og modvirke den opdelte by. For vores inkluderende boligområder bliver stærkere og mere bæredygtig, når forskellige mennesker lever sammen på kryds og tværs af samfundslag, alder, etnicitet, politisk holdning og livsformer.

På niveauet under har vi tre strategiske indsatsområder, der understøtter visionen: Nemt, Fælles og Bæredygtigt.

Vi gør det nemt at være beboer og boligsøgende
Det gør vi ved løbende forbedre på vores service – kommunikation, selvbetjeningsløsninger, kontaktformer og tilgængelighed. For des mindre besvær og des kortere og tydeligere vej til mål, jo mindre kræver vi af beboernes energi og dyrebare tid i en travl dagligdag. Samtidig sikrer vi med klare anbefalinger og enkle valgmuligheder, at det er ”nemt at gør det rigtige” i en given situation. Og vi supplerer løbende med ny teknologi og automatisering, som fx hjælper beboeren med en energirigtig adfærd – eller måske helt overtager ansvaret.

Vi skaber rammer, der indbyder til fællesskaber
Det gør vi ved at indrette de nære fællesområder, så det er nemt at møde folk, at dele og genbruge, at hjælpe hinanden, og så det er nemt at indgå i demokratiske processer. Den blandede by rummer også dem, der ikke har behov for sociale aktiviteter. Men vi prioriterer, at der er indbydende rammer og uforpligtende mødesteder i det nære, hvor dialog og samvær mellem mennesker kan berige det personlige og fælles liv samt den gensidige ansvarlighed, sammenhængskraft og tryghed.

Vi prioriterer desuden faglige fællesskaber ved at dele kompetencer og erfaringer på tværs mellem medarbejdere og afdelingsbestyrelser.

Vi bygger klimaansvarligt, værner om resurser og hjælper naturen
Det gør vi ved at sætte baren højere end gældende lovgivning og bæredygtighedskrav, når vi renovere og bygger nyt. Og det gør vi med et langsigtet fokus på at mindske CO2 udledning, miljøbelastning, resurse- og energiforbrug – i hele bygningens lange levetid og livscyklus før og efter den rummer hjem. Herunder arbejder vi innovativt med DGNB, genanvendelighed, upcycling, passive energiteknologier, cirkulær økonomi, boligkomfort…

Mere konkret vil vi i strategiperioden reducere organisationens CO2-belastning med 25 pct. og tilbyde mindst 500 bæredygtighedscertificerede boliger.

Vi præger derfor også beboeradfærd, så det er nemt og intuitivt at handle miljørigtigt. Og vi skaber rammer, så man anspores til at bytte og genbruge lokalt i boligafdelingen.

I rummene mellem vores bygninger skaber vi inkluderende naturområder, så planter, blomster, insekter får mulighed for og lyst til at ”flytte ind” hos os. Målet er, at så stort et areal i afdelingerne som muligt konverteres til vildtvoksende og artsrig natur – lige uden for din dør.